Danıştay Nöbet Cezasını İptal Etti

Danıştay 15. Dairesi Trabzon'daki bir meslektaşımızın nöbet cezasını iptal etti.

Danıştay 15. Dairesininin 2016/2496 nolu kararına göre:

"Aile Hekimlerine nöbet görevi verileceğine ilişkin 5258 sayılı Kanununun 3. maddesinin 5. fıkrası uyarınca 2014 yılı mayıs ayı içersinde entegre ilçe devlet hastanesinde nöbet tutacak hekimlere ilişkin nöbet listesinin hazırlandığı ve bu listede aynı ilçede olmayan aile hekimine görev verildiği, davacının 10.05.2014 tarihinde nöbete gitmediğinden bahisle, davacı hakkında Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca, dava konusu işlemle 5 ihtar puanı uygulanması üzerine, temyizen incelenmekte olan davanın açılması sonucu; ilçe devlet hastanesinin entegre sağlık merkezi olduğu ve yukarıda yer alan yönetmelik hükmü uyarınca entegre sağlık merkezlerindeki nöbet görevinin, entegre sağlık merkezinde çalışan hekimler ve o yer aile hekimleri tarafından yerine getirileceği açık olduğundan davacının görev yaptığı ilçe dışında, entegre sağlık hizmeti sunan bir başka ilçe devlet hastanesinde acil nöbeti görevi verilemeyeceği hususu dikkate alındığında nöbet görevine gitmediğinden bahisle, 5 (beş) ihtar puanı uygulamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında hukuka isabet görülmemiştir."

 

PAYLAŞ: