AHEF Disiplin Yönergesi

 • Görüntüleme: 9241
 • 14 Şubat 2020
 • .

DİSİPLİN KURULU VE ÇALIŞMA USÜLLERİNE DAİR YÖNERGE

 

Oluşturma:

…/……/…….

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1 – Bu yönergenin amacı, AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) bünyesindeki Disiplin Kurulunun çalışma esaslarını ve Etik ilke ve uygulamalarının işleyiş, ilke ve yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2 - Bu yönerge AHEF bünyesindeki  Disiplin Kurulunun işleyişi, çalışma ilke ve yöntemleri, Disiplin Kurulunun  bir Onur ve Etik Kurul olarak çalışması ve bu işlevi sırasında uygulanacak  usul ve yöntemleri  konularını kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3- Bu yönerge Aile hekimleri Dernekleri Federasyonu Tüzüğüne dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4- Bu yönergede geçen

a)      Federasyon: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nu

b)      Yönetim kurulu; Federasyon Yönetim Kurulunu

c)      Disiplin  Kurulu; Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Disiplin kurulunu

d) Federasyonumuzun etik beyanı, etik ihlaller ve yaptırımları için bir kılavuz niteliğindedir. Günümüzde iletişimin teknoloji ile değişmesi etik uygulamalarımızı da dönüştürmelidir.

e) Üye: Federasyonun üyesi  dernek temsilcisi, Yönetim Kurulları, Delegeler ve Komisyon üyelerini 

f) Üye dernek: Federasyona üye il derneğini

İfade eder

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Kurulu Kuruluş ve İşleyişi

Disiplin Kurulu Kuruluşu

 

Madde 5 – Disiplin Kurulu; Genel Kurulda hekimlik mesleğinde 10 yılını doldurmuş delegelerin arasından gizli oyla seçilen  3 (üç) asil 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Kurulun çalışma süresi diğer seçimli Genel Kurula kadar devam eder.

             

Kurulun ilk toplantısı

Madde 6 –Kurul, genel kurulu takip eden 7 gün içerisinde, genel kurulda en çok oy alan üye tarafından 30 gün içerisinde toplanmak üzere ilk toplantı çağrısı yapılır. (Genel kurulda bir önceki disiplin kurulu üyeleri ile yeni seçilenlerin birlikte devir teslim toplantısı yapması bir kural yada ilke olarak benimsenebilir)

            Toplantıda oylama yapılarak başkan seçilir, çalışma takvimi oluşturulur.

 

Disiplin Kurulu  görev alanları

Madde 7 – Disiplin kurulu

 1. Genel Kurul sırasında yaşanabilecek etik ihlallerle ilgili Genel Kurul sonrası
 2. Moderasyonu Federasyonda olan tüm iletişim kanalları (yazılı, görsel, işitsel, dijital vb.)
 3. Üye ya da derneklerin başvuruları üzerine moderasyonu Federasyonda olmayan iletişim ortamlarında da Federasyonun ya da üye derneklerin kurumsal kimliğine yönelik etik ihlaller
 4. Moderasyonu Federasyonda olmayan iletişim kanallarında tarafları Federasyon organlarında görevli kişilerin arasındaki etik ihlaller
 5. Federasyon web sayfası
 6. Yönetim Kurulu
 7. Denetleme Kurulu
 8. Komisyonlar
 9. Federasyonun hizmet alımları

alanlarında etik değerlendirme yapmaya yetkilidir.

 

Kuruldan üyeler kendi istekleri ile ayrılabilir, yerine genel kurulda seçilen yedek listeden sıradaki üye davet edilir.

Kurul üyeleri Kurul çalışmaları ile ilgili bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslarla paylaşamaz.

 

Kurulun İşleyişi

 

Madde 8 - Kurul toplantıları en az 3 (üç) ayda bir kez yapılır. Bu toplantılar üyelere en az 7 (yedi) gün önceden elektronik veya yazılı olarak bildirilir. Toplantılar elektronik ortamda ve internet üzerinden de yapılabilir. Olağan dışı durumlarda ek toplantı günleri belirlenebilir. Tüm toplantılar tutanak altına alınır ve karar defterine yazılır. 

 

Kararlar elektronik olarak da tartışılabilir ve onaylanabilir. Kurul toplantılarında kararlar, açık oylama ile çoğunluk esasına göre alınır.

 

Kurul başkanı bütün kullanılan belgeleri (raporlar, derlemeler, sözleşme ve makaleler) çıktı alarak arşivler.

 

Bir olayın hukuksal değerlendirilmesi, etik değerlendirilmeye alınmayacağını göstermez. Örneğin sanal mecralarda (sosyal ağlar ve internet üzerinden) yapılan bir hakaret hem hukuksal olarak dava konusu olurken hem de şahısları etik kurula başvuruları ile etik bir değerlendirmeye tabi olabilmelidir.

 

Disiplin kurulunun çalışma prensipleri

Madde 9 – Disiplin Kurulu , aşağıda ifade edilen etik ihlalleri değerlendirir

 1. Etik ilkelerimizden 10. Madde gereği, federasyon mecralarında ya da federasyon üyeleri tarafından tespiti yapılabilen diğer mecralarda
 1. Hakaret
 2. Aşağılama
 3. Küfür
 4. İftira
 5. Tehdit
 6. Ahlak dışı konuşma
 7. Alay etme gibi eylemlerde

Etik soruşturma yapılır, eylemi gerçekleştiren kişi, kapsamına göre aşağıda Sosyal medya platform kurallarına göre  tanımlanmış yaptırımlar ile birlikte ÖZÜR DİLEMEYE davet edilir.

 1. Bilgi Saklama; Federasyon organlarında görevli kişilerin bilgi sakladıkları tespit edilirse Federasyon ilgili kurulundan ihraç yaptırımı uygulanır, ÖZÜR DİLEMEYE davet edilir.
 2. Kişisel Bilgilerin ifşa edilmesi; kişisel bilgi kapsamında olan (TC kimlik numaraları ve telefon numaraları dahil) bilgiler ilgilinin bilgi ve onayı dışında paylaşılmışsa bilginin niteliğine göre süresiz kurumsal mecralardan UZAKLAŞTIRMAYA kadar yaptırım takdir edilir. Paylaştığı bilgi kaldırtılır.
 3. Federasyonu Zarara Uğratma; genel kurul kararıyla Federasyonu zarara uğrattığı kesinleşen kişilere seçimli kurullar dışında görev verilmez, kurumsal mecralardan çıkarılır .
 4. Federasyonun İtibarına Zarar Verme; Federasyon dışı kişilere karşı Federasyonun itibarına zarar veren kişilere sosyal medya platformunda gerçekleşmiş ise  tanımlanmış yaptırım ile birlikte ÖZÜR DİLEMEYE davet edilme yaptırımı uygulanır. Bu ihlallerin tekrarı halinde gruptan çıkarılma yaptırımı uygulanır.
 5. Federasyon Kurullarında Çalışanların Kurul İtibarına Yakışmayan Davranışlar Sergilemesi; UYARI yaptırımı ile birlikte ÖZÜR DİLEMEYE davet edilir. Bu ihlalin süreklilik arz etmesi halinde kuruldan çıkarılma yaptırımı uygulanır.

 

 

AHEF DANIŞMA ve AHEF HABER GRUBU

 FACEBOOK SOSYAL MEDYA İLETİŞİM PLATFORMU KURALLARI :

 

AHEF DANIŞMA Grubu ve AHEF HABER Facebook iletişim sayfasına üye olan herkes aşağıda belirtilen kuralları kabul etmiş sayılır.

 

1. AHEF DANIŞMA ve AHEF HABER Grubu Facebook sayfasında genel ahlak kurallarına uygun olmayan, rahatsız edici, hakaret ya da rencide edici, aşırı şiddet, cinsellik, pornografi vb. olumsuz unsurlar içeren yorumlar yapılamaz,

2. AHEF yönetimini, üyelerini yada faaliyetlerini, etkinliklerini yıpratıcı, aşağılayıcı yorum ve paylaşımlar yapılamaz,

3. AHEF DANIŞMA ve AHEF HABER Grubunda siyasi paylaşımlar, Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü zedeleyecek, bir zümre ya da grubu hedef alan , devlet kurumları yada üçüncü şahıslar hakkında hakaret içeren yorumlar ve paylaşımlar yapılamaz,

4. AHEF DANIŞMA ve AHEF HABER  Grubu 'na üye olacak kişilerin lakap, sahte isim ya da sahte üyelik kullanmamaları gerekmektedir. Bu durumun tespiti durumunda üyelikleri silinecektir.

5. Eğer uygulanan yaptırım hakkında kişinin bir itirazı olursa, gerekçesini açıklayarak grup moderatörlerine özel mesaj ile bildirir. Kurul  15 gün  içerisinde itirazı karara bağlar.

 

Moderasyon tarafından kurallara uymayanlar tespit edildiğinde;

a) Küfür, tehdit, hakaret, rencide edici ifade, yaftalama, suç teşkil eden yorum yapılması durumunda , kişinin AHEF DANIŞMA ve AHEF HABER GRUBU sayfasındaki üyeliği sona erdirilir. Kişi ayrıca disiplin komisyonuna sevk edilecektir .

b) Ahef Yönetimini, Ahef'in kurumsal yapısını aşağılayıcı yorumlar veya paylaşımlar olması durumunda paylaşımlar silinecek ve üye gruptan süresiz uzaklaştırılacaktır. Ayrıca,  disiplin komisyonuna sevk edilecektir.

c) AHEF’in itibarına zarar veren yorumlar olması durumunda paylaşım silinecek ve uyarı yazısı ile kişi bir kez uyarılacaktır. Benzer paylaşımların devam etmesi durumunda iletiler silinecek ve üye süresiz gruptan  uzaklaştırılır. Üye, ayrıca disiplin komisyonuna sevk edilecektir.

d) Grup içerisinde iki üye arasında kişiselleşen tartışma, polemik ve sataşma yaşanması durumunda; üyeler bir kez uyarı metni ile uyarılır ve sataşma içeren iletileri silinir. Tartışmanın devam etmesi durumunda tartışmaya katılan kişiler 1 ay süre ile gruptan uzaklaştırılır ve iletileri silinir.

 

 

 1. Sosyal Medyada Kullanım İhlali Olarak Değerlendirilebilecek Diğer Durumlar
 1. Büyük harf: ( Metnin tamamını büyük harf kullanarak yazmayı ifade eder bağırmak anlamına gelir, metin içindeki bazı kelimelerin büyük yazılması vurgulamak anlamındadır)
 2. Flood, ( kelime anlamı Sel olan bu internet terimi, aynı iletinin defalarca göndererek iletişim sürecini felç etmeyi amaçlayan davranışları ifade eder)
 3. Spam, ( alınması talep edilmeyen, genellikle reklam amaçlı iletilerin kişisel bilgi mecralarına iletilmesi)
 4. Seviyesiz konuşma,
 5. Moderasyon tarafından onaylanmayan reklam veya duyuru paylaşımı,
 6. Grup yazışma ve paylaşımlarda gerçek kimliğini gizleme

İhlal kabul edilen içerik sosyal medya iletişim platformu moderasyonu tarafından silinir ve kişi uyarılır. Tekrarı durumunda ihlali gerçekleştiren üye gruptan 1 ay süre ile uzaklaştırılır.

Hiçbir üye aynı soruşturma kapsamında ikinci kez cezalandırılamaz.

 

Aynı soruşturma kapsamında tespit edilen eylemlerin, birden fazla suça isabet etmesi halinde bu cezalardan bir tanesi ve en ağırı uygulanır.

 

 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etik uygulama kurulları

Madde 10- Etik Uygulamaların paydaşı olan kurul ve komisyonlar şunlardır

 1. Disiplin Kurulu
 2. Sosyal Medya Moderasyonları; Federasyonumuz resmi mecra olarak ilan ettiği sosyal medya- internet iletişim mecralarında Etik kuralların dikkate alındığı Moderasyonlar kurulur.
  Sosyal medya moderasyonları yönetim kurulunun görev süresince görevlendirilir. Moderasyonlarda, Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen 2 Disiplin Kurulu üyesi, 2 etik komisyonu üyesi ve 1 Hukuk komisyonu üyesinden oluşan 5 kişi görev alır.  
 3. Hukuk Komisyonu
 4. Etik Komisyonu

Etik uygulama süreçleri

Madde 11- Etil uygulamalardaki izlenecek süreçler

 1. Etik ihlal tespit edildiğinde; yazılı olarak, kurumsal mail adreslerine iletilerek veya sosyal medya mecralarının iç yöntemleriyle başvurular Disiplin Kurulu ya da moderasyona yapılır.
 2. Sosyal medyada gerçekleşen etik ihlallerde moderasyon, yaptırımları uygulamaya yetkilidir. İsterse Disiplin Kuruluna soruşturmayı yönlendirebilir.
 3. Başvuru 15 gün içinde işleme alınarak Disiplin Kurulunda görevli bir kişiye, SORUŞTURMACI sıfatı ile verilir.
 4. SORUŞTURMACI savunmaları ve delilleri toplar, bu dönemde tarafları uzlaştırabilir.
 5. 30 gün içinde hazırladığı raporu Disiplin Kuruluna sunar ve gerekirse bir yaptırım teklif eder.
 6. Disiplin Kurulu 30 gün içinde, yaptırım önerisini onar, başka bir yaptırım verebilir ya da yaptırıma gerek olmadığına karar verebilir. Yeterli görülmeyen soruşturma dosyasını tekrar incelenmek üzere aynı soruşturmacıya dosyayı 15 gün süreyle tamamlaması için geri gönderebilir.
 7. Süreler azami sürelerdir, bu sürelerden önce dosya tamamlanabilir.
 8. Kişilerin aldığı yaptırımlar kurumsal mecralarda ilan edilir ve ilk genel kurulda Disiplin Kurulu raporları içinde okunur, kişiye yazılı olarak tebliğ edilir.
 9. Her türlü itiraz Disiplin Kuruluna yapılır.
 10. Zaman aşımı ihlal tarihinden itibaren 60 gündür.

Etik yaptırımlar

Madde 12- Disiplin Kurulunun Etik yaptırımları 4 (dört) tanedir

 1. UYARMA
 2. KINAMA, bu yaptırımlarla birlikte kişiler ÖZÜR DİLEMEYE DAVET edilebilir.
 3. MECRALARDAN SÜRELİ UZAKLAŞTIRMA: 1 aydan az 1 yıldan çok olamaz, Disiplin Kuruluna başvuru ile Disiplin Kurulu yaptırımı kaldırabilir.
 4. MECRALARDAN SÜRESİZ UZAKLAŞTIRMA; Genel kurula başvuru ile Genel Kurul yaptırımı kaldırabilir. Genel Kurullarda seçimli kurullara seçilen üyelerin bu yaptırımı başvuruya gerek kalmaksızın kalkar.

 

Madde 13 – Bu yönerge, Yönetim Kurulu  tarafından onaylandıktan sonra yürürlük kazanır. Kurul, bu yönergeye uygun olarak çalışır.

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. AHEF Disiplin Yönergesi 29,25 KB 14.02.2020 10:40:11 .docx
PAYLAŞ: