OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HAKKINDA BİLGİ NOTU

23 OCAK 2017 TARİH VE 685 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HAKKINDA BİLGİ NOTU

 23 Ocak 2017 tarihinde Bakanlar Kurulunca 685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmış, bu KHK ile olağanüstü hal kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuru yolu açılmıştır.

  1. Başvurularda usul ve süre: -Komisyona valilikler aracılığıyla başvuru yapılacaktır.
  • Kamu görevinden meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvuru yapabileceklerdir.
  • Süre: Yapılacak başvurularda ikili bir ayrım yapılmıştır. Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde komisyona başvurunun yapılması gerekmektedir.
  1. Komisyon kararlarına karşı yargı denetimi: - Komisyon kararlarına karşı idari yargı yolu açık olup, HSYK tarafından belirlenecek Ankara İdare Mahkemeleri açılacak olan iptal davalarında görevli ve yetkili mahkemeler olacaktır.


Kanun hükmünde kararname kapsamında başvuruların alınmaya başlayacağı tarih, bu KHK'nin yayımlandığı tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere Başbakanlık tarafından ilan edilecektir.

 

PAYLAŞ: