AHEF SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİGİ'NE DANIŞTAYDA DAVA AÇTI

5258 Sayılı Kanunun 8. Maddesine dayanılarak çıkarılan 30 Haziran 2021 tarihinde 31527 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yer alan aile hekimlerinin özlük haklarını kısıtlayan ve kanuni dayanağı bulunmayan disiplin yaptırımlarının, Anayasamıza da aykırılık arz eden yönetmeliğin şu hükümleri; 1.Maddesinde yer alan “fesih şartları” ibaresinin, 6.Maddenin 3. Fıkrasında yer alan “Sözleşmeleri, Bakanlık adına imzalamaya ve sona erdirmeye il sağlık müdürü yetkilidir.” ibaresinin, 7.Maddenin 1.Fıkrasında yer alan ''bir sözleşme döneminde bu Yönetmeliğin eki (Ek-3 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli)’nde yer alan fiillerden 5 ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde müdürlükçe komisyon oluşturularak değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesinde komisyon tarafından; yeniden sözleşme imzalanmasına veya sözleşmenin yenilenmemesine karar verilir. Aile sağlığı çalışanları için verilecek kararlarda aile hekiminin görüşü de alınır. Komisyonun teşekkülü ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.'' ibaresinin, 7.Maddenin 2. Fıkrasında yer alan ''Bakanlık müfettişlerince yapılacak inceleme ve soruşturma neticesine göre sözleşmenin yenilenmemesi kararı verilebilir.'' ibaresinin, 7.Maddenin 3.Fıkrasında yer alan ''Birinci ve ikinci fıkralara göre sözleşmesi yenilenmeyenler, bir yıl süreyle aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı olmak üzere başvuruda bulunamaz.'' ibaresinin, ''Sözleşmenin Feshi Başlıklı 10. Maddesinin (Maddenin 4. Fıkrası hariç) tüm fıkralarının'', Sözleşmenin İhtaren Sona Erdirilmesi başlıklı ''11.Maddenin tüm fıkralarının'' ve re'sen tespitini talep ettiğimiz, kanunla düzenlemesi gerekirken yönetmelikle düzenlenmiş, aile hekimlerinin özlük haklarını ihlal eden diğer tüm maddelerin öncelikle telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve yukarıda saydığımız hükümlerin başta Anayasamıza ve kanunlarımıza aykırılık arz etmesi sebebiyle öncelikle yürütmenin durdurulmasını, akabinde bu madde ve ibarelerin iptali talep edilerek Danıştay'da dava açılmıştır

AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: