ÖBS İLE İLGİLİ DANIŞTAY DAVA DUYURUSU

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 03.08.2021 tarihinde yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren  Ölüm Bildirim Sistemi(ÖBS) Genelgesinin 2’inci maddesinin (a) fıkrasında yer alan “Mesai saatleri içerisinde ölüm belgesi düzenleme ile ilgili işlemler, öncelikle ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezi hekimi, yoksa aile hekimi tarafından birinci maddede belirtildiği şekilde yapılır.” cümlesindeki “yoksa aile hekimi” hükmünün kanunlara ve Anayasaya açıkça aykırılık arz etmesi nedeniyle ilgili yazının iptali için aşağıdaki gerekçelerle 24/09/2021 tarihinde Danıştay 2. Dairesi’nin 2021/18266 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.
 
            Aile Hekimlerinin görev tanımları ve yükümlülükleri, akdedilen sözleşmelerle kayıtlı kişilere yönelik birinci basamak sağlık hizmetleri olarak belirlenmiş ve sınırları çizilmiş olup bu tanım içinde idarenin diğer asli ve sürekli görevlerini yerine getiren elemanlarının görevleri yer almamıştır.
 
            5258 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan “Aile hekimliği hizmetleri dışında kalan birinci basamak sağlık hizmetleri toplum sağlığı merkezleri tarafından verilir ve bu merkezlerin organizasyonu, kadroları, görevleri ile çalışma usul ve esasları Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenir.” hükmü ile, kişiye yönelik olmayan birinci basamak sağlık hizmetleri, idare teşkilatı içerisinde yer alan toplum sağlığı merkezlerine verilmiştir.
 
 
Dolayısıyla aile hekimleri ile imzalanan sözleşmenin dışına çıkılarak yönetmeliklerle ve genelgelerle yeni görevler ihdas edilmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır.

PAYLAŞ: