İZMİR İLİNDE İHTAR CEZA PUANI ALDIĞI GEREKÇESİYLE DESTEK ÖDEMESİ KESİLEN AİLE HEKİMİNİN KAZANILAN DAVASI

İzmir İlinde görevli aile hekiminin, "Performansa tabi aşılardan her birinin aşılama hızlarının mücbir  sebepler olmaksızın veya  ihbar düzenlenen haller dışında %90'ın altına düşürmek" iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması yürütülmüş ve ihtar ceza puanıyla tecziye edilmiştir. Aile hekimine verilen ihtar ceza puanı gerekçesiyle  de aile hekiminin hak edişinde iki ay üst üste Destek Ödemesi kesintisi yapılmıştı, AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından açılan davada Mahkemece; Uyuşmazlıkta İzmir ili, Karabağlar ilçesi, 35 Nolu  Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacı hakkında hakkında  aile hekimliği biriminde kaydı bulunan S.C.B'nin  12.10.2022-10.11.2022 tarihi aralığında yapması gereken TD Rapel aşısını aileye ve çocuğa ulaşamadığı için yapmadığından bahisle "Performansa tabi aşılardan her birinin aşılama hızlarının mücbir  sebepler olmaksızın veya  ihbar düzenlenen haller dışında %90'ın altına düşürmek" iddiasıyla başlatılan disiplin soruşturması neticesinde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Ek-3'te yer alan Ceza İhtar Puanı Cetveline göre İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 27.02.2023 tarih ve E-210125144 sayılı yazısı ile 20 ihtar ceza puanı ile tecziyesine karar verildiği, davaya konu maaş kesintisinin dayanağı olan bu işleme karşı İzmir 5.İdare Mahkemesinin E:2023/469 sayısına kayden açılan davada Mahkemesince "Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli" başlıklı Ek 2 Listesinin Yönetmelik'in ekinde (EK-3) yer alan "Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli'nin tüm satırlarının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 2.Dairesinin E:2021/17470 sayılı dosyasına kayden açılan davada 13.10.2022 tarihli kararıyla; "...Yönetmeliğin ekinde yer alan İhtar Puanı Cetvelinde yer alan fiillerin işlenmesi halinde ilgili aile hekimi yahut aile sağlığı çalışanına fiilin karşısında öngörülen ihtar puanının verileceği Yönetmeliğin 11. maddesinde hükme bağlanmıştır. Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirtilen iptal kararı gereğince sözleşmenin feshini gerektiren nedenlere ilişkin kanuni çerçevenin kanunla çizilmesi gerektiğinden, yaptırım konusu eylemlerin ve bunlara yönelik ihtar puanlarının doğrudan Yönetmelikle düzenlenmesinde  hukuka uyarlık görülmemiştir.             Ülke çapında geçerli dava konusu Yönetmelik hükümlerinden hukuka aykırı olduğu saptanan maddelerin uygulanmaya devam etmesi halinde hukuka aykırı sözleşme fesihlerine ve uygulamalara sebep olunabileceğinden bu durum telafisi güç zararlara yol açacaktır..." gerekçesiyle hukuka aykırı bulunarak yürütmenin durdurulmasına kararı esas alınarak 14/07/2023 tarih ve K:2023/1561 sayılı kararı ile işlemin iptaline karar verildiği verildiği görülmektedir.

Bu durumda, "Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli" uygulanmak suretiyle tesis edilen 20 ihtar ceza puanı esas alınarak davacının maaşından yapılan destek ödemesi kesintisinin dayanağı Yönetmelik kuralının hukuka aykırılığı nedeniyle yargı kararıyla yürütmesinin durdurulmuş olması nedeniyle destek ödemesinin kesilmesine ilişkin işlemde  "konu" yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Öte yandan hukuka aykırı bulunan işlem sebebiyle davacının maaşından yapılan  8.887,49-TL'lik miktarın kesinti tarihininden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya iadesi gerekmektedir..’’ Gerekçeleriyle işlemin iptaline ve yapılan kesintinin tazminine karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR


PAYLAŞ: