SİTE İÇİ ARA
               03 Mart 2015 Salı


SPOR İÇİN SAĞLIK RAPORU


SPOR İÇİN HANGİ ŞARTLARDA SAĞLIK RAPORU ŞARTLARI GEREKİR:

01.12.2012 de çıkan yönetmelikteki değişiklik  sonucu spor etkinlikleri için ,müsabaka dışı olan; yaşam boyu spor, ,fitness vs için  kişinin spor yapmak istemesini beyan etmesi yeterli olacak,Sağlık raporu aranmayacak.Gençlik ve Spor Bakanlığının konu ile ilgili görüşlerini ve Yönetmeliğin son hali ile bahsi geçen Sağlık İzin Belgesini aşağıda bulabilirsiniz. 

 

 

Resmi Gazetedeki ilgili düzenleme:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/12/20011207.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/12/20011207.htm

 

 

.

 

Spor Federasyonlarının Lisans İşlemleri


Madde 6 — Spor federasyonları faaliyette bulundukları spor dallarına göre lisans çıkarmak için gerekli asgari yaş ile tescil süreleri (EK-3) listede belirtilmiştir.


Lisans çıkarmak isteyen sporcunun aşağıdaki belgelerle birlikte bağlı bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Belgelerin kulüp veya ferdi sporcu tarafından daktilo yada bilgisayar ile doldurulması şarttır. Lisans ücretleri her yıl il müdürlükleri tarafından belirlenir.


a) Nüfus cüzdanı aslı veya noterden tasdikli örneği.


b) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olmak şartıyla kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcular için 2 adet fotoğraf.


b) Kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcular için 2 adet vesikalık fotoğraf,(değ:01.12.2012 tarihli R.G)


c) 18 yaşından küçükler için il veya ilçe müdürlükleri veya köylerde muhtarlıklarca tasdiklenmiş veli izin belgesi (EK-4). Veli izin belgesinin birden fazla verilmesi halinde ilk tarihi taşıyan belge geçerlidir.


d) Sağlık izin belgesi (EK-5).


e) Kulüp adına lisans alacaklar için iki adet, ferdi lisans alacaklar için bir adet tescil fişi (EK-2).


Federasyonlar faaliyette bulundukları spor dalı özelliğine göre lisans başvurularında başka belgeler isteyebilirler.


 


Diğer Lisans İşlemleri


Madde 7 —


Eğitim ve öğretim kurumları, özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan yarışmalara katılacakların aşağıdaki belgelerle birlikte bağlıbulundukları il müdürlüğüne müracaat ederek lisans işlemlerini yaptırmalarıgerekmektedir.


c) Sağlık izin belgesi,


Eğitim ve öğretim kurumları lisansı (değ:01.12.2012 tarihli R.G)


MADDE 7  Eğitim ve öğretim kurumlarınca yapılacak olan yarışmalara katılabilmek için öğrenci lisansı alınması gerekir.


Öğrenci lisansı için istenecek belgeler şunlardır;


a) Bağlı bulundukları eğitim kurumundan alacakları öğrenci olduklarına dair belge,


b) Sağlık izin belgesi,


c) 18 yaşından küçük olanlardan Ek-4’te yer alan veli izin belgesi,


ç) T.C. kimlik numarası beyanı ile 2 adet fotoğraf.


 


http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121201.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121201.htm


 


 

1 Aralık 2012 CUMARTESİ

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 28484

 
 

YÖNETMELİK

 
 

Spor Genel Müdürlüğünden:

SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 
 
 

 


MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 17  Spor federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı verilmesini sağlar. Spor kartı verilirken Ek-3’te yer alan listede belirtilen asgari spora başlama yaşı dikkate alınır.


Spor kartı işlemleri Genel Müdürlük Spor Bilgi Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutulur. Spor kartları verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir.


Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.


Spor kartı için gerekli belgeler şunlardır;


a) Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan,


b) T.C. kimlik numarası beyanı.”

 

 

 Tarih 14.02.2013 16:7
Okunma Sayısı 38917
EVDE SAĞLIK HİZMETİ ..
EVDE SAĞLIK HİZMETLE..
DERNEKLERİN İŞ BIRAK..
2015 Çok Sıcak Geçec..
YILLIK İZİN
DAĞ FARE BİLE DOĞURA..