AHEF, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İle Yeni Yönetmelik Üstünde Çalışma Toplantısı Yaptı

Değerli arkadaşlar,
20 Nisan 2018 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AHEF arasında aile hekimliği mevzuatında yapılması planlanan değişiklikler hakkında Sağlık Bakanına sunulacak dosya üstünde çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter, Daire Başkanı Dr. Murat Ağırtaş, Daire Başkanı Yavuz Ateş, AHEF Başkanı Dr. Akif Emre Eker, AHEF Genel Sekreteri Dr. Hakan Uzun, AHEF Y.K Üyesi Dr. M. Tamer Karaarslan ve AHEF Hukuk ve Mevzuat Komisyonu Başkanı Dr. M. Ümit Işıldak katılmıştır.
Çalışma metodu olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü' nün aile hekimliği uygulamasında ve mevzuatında yapmayı düşündüğü değişiklik maddeleri üzerinde, AHEF olarak görüşlerimizin sunulması şeklinde geçmiştir. 
1- Türkiye genelinde 972 ilçede 478 ilçe sağlık müdürlüğü, 301 toplum sağlığı merkezi, 193 ilçe entegre hastanesi, 79 entegre sağlık merkezi, cezaevlerinde 109 aile hekimliği birimi olduğu bilgisi verilmiştir.
- 500 nüfus üstündeki yerlerdeki sağlık evlerinin onarılarak hizmete alınması ve 300 nüfus üzerinde olan 4408 mobil bölgesine konteyner sağlık istasyonu kurulması önerisi, AHEF tarafından uygun bulunmuştur.
- 301 TSM' nin İlçe sağlık müdürlüğüne dönüştürülmesi görüşüne, ilçe sağlık müdürlüğü ile aile hekimliği biriminin alt üst ilişkisi içinde değil koordinasyon içinde çalışması şartıyla AHEF uygun görüşü bildirilmiştir.
- Entegre İlçe Hastanesi sayısının artırılması önerisine; entegre hastanelerinde nöbet havuzundaki aile hekimlerine düşen nöbet sayısının düşürülmesi ve üst nöbet sınırı kriteri getirilmesi ve entegre hastanelerinde nöbet ( hastane, defin, adli nöbet) tutan aile hekimlerine 657 ek 33 göre nöbet ücreti ödenmesi şartı ile AHEF uygun görüşü bildirilmiştir.
- Tıp Fakültesinde öğrenim gören doktor adaylarına birinci basamak sağlık hizmeti sunumu ve uygulamaları ile aile hekimliği yaklaşımı eğitimi verilmesi önerisine; AHEF uygun görüş bildirilmiştir.
- Tıp Fakültesi mezunu doktorların birinci yılında bir yıl süre ile aile hekimliği uygulamasında zorunlu olarak çalışmadan TUS'a başvurusunun kabul edilmemesi ve bu sürenin aile hekimliği ve halk sağlığı uzmanlığını kazanması durumunda eğitim süresinden sayılması veya aile hekimliği uzmanlığını tercih etmesi durumunda TUS ta ek puan verilmesi ile görev aldığı sürenin yarısının uzmanlık sonrası mecburi hizmetten düşülmesi önerisine, tıp fakülteleri son sınıf öğrencilerine bahsi geçen eğitimlerin verilmesine AHEF uygun görüş bildirilmiştir.
- Aile hekimliği uzmanlık eğitimi için klinik sayıları, eğitim ve asistan kadrolarının artırılması, aile hekimliği uygulamasında 2023 yılından itibaren yalnızca aile hekimliği uzmanlarının uygulamaya dahil edilecek olması ve eğitim asm sayısının artırılması önerisi, mevcut aile hekimlerinin haklarının korunması, 2023 yılından itibaren yalnızca aile hekimliği uzmanlarının uygulamaya dahil edileceği göz önüne alındığında, 2020 yılında itibaren tıp fakültesinden mezun olacak olanların aile hekimliği uzmanlık eğitime başlamış olmaları gerekeceği belirtilerek, aile hekimliği uzmanları ile aile hekimleri arasında klinik kalite ve kronik hastalık takibi açısından rapor ve reçete düzenleme yetkilerindeki farklılıkların önüne geçilmesi gerektiği AHEF görüşü olarak bildirilmiştir. Ayrıca eğitim asm sayısı artırılırken mevcut aile hekimliği birimlerinin konumu, durumu ve kayıtlı kişi sayısının korunması, göz önünde bulundurulması gerektiği de AHEF görüşü olarak bildirilmiştir.
- Aile hekimliği uzmanlarının entegre hastaneler dışındaki hastanelere atamasının yapılmaması önerisi, AHEF tarafından uygun bulunmuştur.

2- SAHU eğitimlerinin devam etmesi önerisine, belli bir süre (10-15-20 yıl) birinci basamakta çalışan aile hekimlerinin ( 4-3-2 yıl gibi ) çalıştıkları yıla göre SAHU' da alacakları eğitim süresinin kademeli olarak azaltılması, SAHU eğitim esnasında gelir kaybı olmaması ve rotasyondaki SAHU eğitimi alan aile hekimi yerine müdürlük tarafından hekim görevlendirilmesi ve SAHU' ya giriş imkânının her ilde çalışan aile hekimlerine sağlanması şartıyla, AHEF tarafından uygun görüş bildirilmiştir.

3- Yardımcı sağlık personelinin birinci basamak kapsamında uzmanlık veya sertifikalandırılması için çalışmalar yapılması, Aile hekimliği uzmanlık eğitimine halk sağlığı rotasyonunun eklenmesi yönünde TUK' a tavsiye iletilmesi önerisi, AHEF tarafından uygun bulunmuştur.

4- Eğitimlerin standartlaştırılması, ölçme ve değerlendirme kriterlerinin oluşturulması, sertifikalandırılması veya belgelendirilmesi ve kayıt altına alınması (Board Sınavı v.b ) önerisine, eğitimlerin 2. Aşama uyum eğitimi gibi nitelik olarak geliştirilerek belli bir sürelerde yapılmasının sağlanması AHEF görüşü olarak önerilmiştir. Eğer Board sınavı gibi sınav zorunlu hale gelecekse, aile hekimlerine uygulanacak sınavın içeriğinin 2. aşama uyum eğitim içeriğinden olması AHEF görüşü olarak önerilmiştir. Ayrıca 2. Aşama uyum eğitimi notlarına her zaman ulaşılabilir olması gerektiği iletilmiştir.

5- ASM' lerin görsel açıdan standart bir görünüme sahip olması için düzenleme yapılması önerisine, bu durumun sağlanması için özel aile sağlığı merkezleri dahil olmak üzere tüm tadilat, bakım, onarım, tefrişat giderlerinin il sağlık müdürlükleri tarafından karşılanması, AHEF tarafından önerilmiştir.

6- Standart ve konumlarının belirli olması şartı ile tüm birinci basamak sağlık tesislerinin uzun vadeli projeksiyonu da dahil olmak üzere yapım, bakım, onarım, tefrişat, gerekirse personel istihdamı da dahil olmak üzere işletmesinin ihale usulü ile yapılması için çalışma yapılması önerisine, belirtilen tüm işlerin aile hekimleri tarafından yapılması ve cari gider ödeneğinin kesilmemesi AHEF tarafından önerilmiştir.

7- Asgari fiziki şartlar, teknik donanım 
Model 1; Gruplandırma yerine puantaj sistemine geçilerek sağladığı kaliteye göre aile sağlığı merkezinin hak ettiği sınıfında değerlendirilmesi (kalite puantaj sistemi gibi)
Model 2; A, B, C, D gruplandırmalarının kaldırılarak, tüm ASM' lerin tek standartta olması için düzenleme yapılması önerilerine; 
Öncelikle kalitenin artırılmasının teşvik edilmesi amacıyla kalite puantaj sistemi olması gerektiği ve denetimlere ilişkin kriterlerin belirlenmesinde AHEF ile birlikte çalışılma yapılması önerilmiştir. Ayrıca aile hekimliği uygulamasına geçilmesinden itibaren kaliteyi artırılması amacıyla yatırım yapan aile hekimlerinin mağdur edilmemesi, bu konuda düzenleme yapılacaksa tüm hekimlerin A grubu kabul edilerek buna göre cari ödeneğin ödenmesi AHEF tarafından önerilmiştir. 
8- Bakanlıkça geliştirilen tek tip AHBS programının kullanımının sağlanması önerisine; Güçlü bir online, teknik ve anında destek sağlanması (call center) şartıyla AHEF tarafından uygun görülmüştür.
9- Aile hekimine kayıtlı kişilerin tüm basamaklarda yapılan tetkiklerinin aile hekimince görülebilmesinin sağlanması önerisi, AHEF tarafından uygun görülmüştür.
10- Kurumsal kimlik ve kalite algısını geliştirmek amacıyla hizmet sunan personelin standart tanıtıcı kıyafet, önlük, kart ve başka görsellerin tanımlanması önerisine, mevcut mevzuatta var olan düzenlenmenin korunması ve denetim sürecinin aktifleştirilmesi AHEF tarafından önerilmiştir.
11- Kamu dışı ASE kadrosunun artırılması önerisi, AHEF tarafından uygun görülmüştür.
12- Güçlendirilmiş Aile Sağlığı Merkezi; Dâhiliye, Çocuk, Kadın Doğum, Genel Cerrahi vb. ana branşlarında uzman hekimlerin (hastaneyle bağlantılı veya emeklilik sonrası kamu dışı istihdamı ile hizmet verecek şekilde) aile hekimleri ile birlikte hizmet verdiği merkezler (güçlendirilmiş aile sağlığı merkezi 75.000 nüfusa 1 yaklaşık 1.000 adet) oluşturularak konsültan hekim desteğinin sağlanması önerisine; Bu merkezlerin müstakil değil, sağlıklı hayat merkezleri bünyesinde oluşturulması, haksız rekabete yol açmaması için bu merkezler içinde aile hekimliği birimi olmaması, çalışacak konsültan hekimlere nüfus kayıt edilmemesi, aile hekimleri tarafından sevk edilen hastaların sadece bu merkezlerce kabul edilmesi ve bu hastalara yapılan iş ve işlemlerin aile hekimlerine geri bildirim yapılması gerekliliği AHEF tarafından önerilmiştir.
13- Güçlendirilmiş Aile Sağlığı Merkezi ; Dijital röntgen ve USG cihazları alınarak güçlendirilmiş aile sağlığı merkezlerine veya Sağlıklı Hayat Merkezlerine konumlandırılması, bu merkezlerin 23.00'a kadar hizmet vermesi merkezi raporlanma hizmeti satın alınarak veya hekimlere eğitim verilerek sonuçlarının paylaşılması, Görev alacak hekimlerin emeklilik sonrası sözleşme veya kamu hastanelerinden rotasyon ile çalıştırılması, Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal çalışmacı vb desteği ile kronik hastalık yönetiminin güçlendirilmesi (performans bazlı çalıştırılması ile) önerisine;
Belirtilen bu hizmetlerin sadece sağlıklı hayat merkezleri bünyesinde verilmesi, aile sağlığı merkezlerinde gece 23.00 kadar uzatılmış mesainin kesinlikle yapılmaması gerektiği, sağlıklı hayat merkezlerinde mesai sonrası hizmet sunumu yapılması düşünülüyor ise; Bu uygulamanın tüm hekimlerce (hastane, ism, tsm, özel vb ) gönüllülük esasına dayalı ve ek ücret karşılığı olması gerektiği AHEF görüşü olarak bildirilmiştir. Bu konuda zorunlu olabilecek herhangi bir görevlendirmenin AHEF tarafından kesinlikle kabul edilmeyeceği iletilmiştir.
14- Güçlendirilmiş Aile Sağlığı Merkezleri;
Teşvikli Sevk uygulamasının planlanan pilot illerde uygulanması, SHM yaygınlaştırılarak birinci basamağın güçlendirilmesi ve tüm aile hekimlerinin bölgesindeki SHM ile koordinasyonunun sağlanması (Sağlıklı Hayat Merkezinde çalışmak üzere illere ilgili kadroların verilmesi), Vaka takipçileri ile kronik hastalık tarama ve izlem yapılacak kişilerin hizmete daveti, alınan hizmetlerin takibi, kişilerin ve aile hekiminin bilgilendirilmesi çalışmalarının aktif olarak sunulması önerisi; AHEF tarafından uygun görülmüştür.
15- Radyoloji ve Laboratuar Desteği; Dijital röntgen cihazları alınarak güçlendirilmiş aile sağlığı merkezlerine veya Sağlıklı Hayat Merkezlerine konumlandırılması, merkezi raporlanma hizmeti satın alınarak sonuçlarının aile hekimleri ile paylaşılması, Uzun vadeli plan için ek olarak özellikle aile hekimliği uzmanlık eğitiminin ikinci 18 aylık döneminde USG Eğitiminin alınması için düzenleme yapılması, USG Cihaz alımı için mali ve teknik analiz yapılarak yaklaşık 7000 adet temin edilmesi, Sertifikalı eğitim programının hazırlanması için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talepte bulunulması, Ultrasonografer önerisi;
Bu hizmetin sadece Sağlıklı Hayat Merkezleri tarafından verilmesi uygun görülmüştür. USG eğitimi verilse dahi sertifikasyonu olan kişi tarafından raporlama söz konusu olamayacağından USG kullanımı ve aile hekimine geri bildirimi konusunda sorun yaşanacağından bu yöntemin tercih edilmemesi, hizmet satın alma veya radyoloji uzmanı görevlendirme usulüyle raporlamanın çözülmesi gerektiği, AHEF tarafından bildirilmiştir.
16- Yılda bir sefer olmak üzere Aile Hekimliği Check-Up Uygulamasının başlatılarak hem vatandaşlara erişimin arttırılması hem de sağlık problemlerinin erken tanı ve etkin kontrolünün güçlendirilmesi (Tansiyon ölçümü, hemogram, hemotokrit, KCFT, Üre, Kreatinin, Glikoz, Lipit düzeyleri, GGK, TİT vb) önerisi;
Periyodik sağlık muayenesi olarak belirtilmesi, bilimsel kılavuzlar eşliğin de yapılması ve vatandaşların katılımın sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması şartıyla AHEF tarafından uygun görülmüştür. Ayrıca incelemeye esas laboratuvar gideri üst sınırının mağduriyet oluşturmayacak şekilde yeniden değerlendirilerek artırılması, AHEF tarafından önerilmiştir.
17- Sevk Uygulaması; Sevk sistemi uygulamasına pilot olarak başlayıp nüfusun azaltılması ile tedricen tüm ülkede geçilmesi, Belli hastalık, branş veya yaş - durum (gebe, çocuk vs) bazlı uygulamaya geçilmesi, Sevk sistemine geçişte zorunluluk yerine teşvik bazlı uygulamanın benimsenmesi, Sevk sisteminin faaliyete geçirilmesi ile birlikte hastanelerdeki faturalandırma ve performans modelinin yeniden düzenlenmesi önerisine; 
Teşvikli sevk zincirinin uygulanacağı illerde açılacak yeni birimlerin (kira, donanım ve tefrişat) müdürlüklerce yapılması, 
Nüfus aktarımı yapılmaması kişilerin hekim seçme özgürlüğünün korunması, Teşvikli sevk sisteminin uygulanması, nüfus azalmasına bağlı ücret kayıplarının sabit ödeme ve kişi başı ödeme katsayılarının artırılarak mutlaka önlenmesi ve ücret kaybının yeni performans uygulamaları ile giderilmemesi şartıyla AHEF uygun görüşü bildirilmiştir.
18- Mahalle halk sağlığı temsilcisi önerisi, AHEF tarafından uygun görülmemiştir.
19- Önümüzdeki süreçte hekim sayısındaki artış da dikkate alınarak, kişilerin aile hekimliğini tercih etmesini sağlayacak düzenlemeler ile davet usulü ile aile hekimi olmayı sağlayacak düzenleme yapılması, TSM' deki özel görevi olan hekimler hariç diğer hekimlerin, aile hekimi ile aynı veya daha fazla ücret almasının önüne geçilecek düzenleme yapılması böylece, aile hekimliğine geçişin teşvik edilmesi, hekim sayısı artışı ile birlikte DHY ataması ile gelen hekimlerin DHY sonrasında sistem dışında kalması ve davet usulü ile aile hekimliğine geçişi için düzenleme yapılması, Aile hekimliği uygulamasındaki personelin devlet memuru statüsüne yaklaştırılmaması, ancak henüz özel hizmet alımı şekline de dönüştürülmemesi önerilerine;
Mevcut düzenlemeden farklı hak kaybına yol açabilecek uygulamalar veya adil olmayan düzenlemeler yapılmaması gerektiğinin net olduğu AHEF tarafından iletilmiştir.
20- Mevcut sistemin korunarak sözleşme imza ve fesih usullerinin yeniden düzenlenmesi,
Sözleşmenin Vali yerine İl Sağlık Müdürünce imzalanması ve fesih edilmesi, ihtar cezasının ise Vali Yardımcısı yerine Halk Sağlığı Hizmetlerinden Sorumlu Başkanınca verilmesi, Sözleşme feshi ve disiplin işlemlerine ilişkin düzenleme yapılması ayrıca ihtar puanlarının kaldırılmasının komisyon marifeti ile İl Sağlık Müdürünce yapılması ile ilgili düzenleme yapılması, önerilerine;
Sözleşme hükümlerinin hazırlanması ve yeniden düzenlenmesi sırasında AHEF' in de görüşlerinin alınması gerektiği, Sözleşmenin Vali yerine İl Sağlık Müdürünce imzalanması ve fesih edilmesi, teklifi kabul edilemez olduğu, özellikle soruşturmayı yapan, cezayı veren ve cezaya itirazı değerlendiren birimin aynı olmasının hukuksal birçok soruna ve keyfi uygulamaya sebep olabileceği, Fesih yetkisinin yine Valide kalması gerektiği, İhtar puanlarının kaldırılması için oluşturulacak komisyonda İllerdeki aile hekimliği dernek temsilcisi olması gerektiği AHEF görüşü olarak bildirilmiştir.

21- Müdürlükçe yılsonu sözleşme yenileme/yenilememe takdirinin (belirlenecek kriterler ile) kullanılması ya da her iki yılda bir aile hekimliğine geçiş için muvafakat alınması, Fesih gerektiren toplam ceza puanının, sözleşme dönemi (2 mali yıl) için 100'e düşürülmesi, Tekrarlanan fiiller için arttırılmış ceza ve sözleşme feshi düzenlemesi önerilerine ;
Bu şekilde düzenleme olmasının kabul edilebilir olmadığı, İş güvencesinin etik olmayan ve subjektif olabilecek kriterlerle sonlandırılmasına sebep olabileceği AHEF tarafından bildirilmiş olup, HSGM tarafından daha önce ceza puan çeşitleri ve miktarı artırıldığı için özellikle aynı filin işlenmesi durumunda ihtar puanının katlanarak artırılması şeklinde uygulanma teklifi uygun bulunmayıp ve mevcut hali ile 200 puan olarak kalması gerektiği, AHEF görüşü olarak bildirilmiştir.

22- Mevcut uygulama korunarak (Kişi bazlı + sosyo-gelişmişlik + cari gider + gezici + negatif performans + pozitif performans) Maliye Bakanlığındaki taslak yönetmelik çalışmasının uygulamaya konulması;
. Sıfır nüfuslunun ücretinin artırılması (TSM hekimi seviyesine getirmek)
. Lise ve Lisans mezunu aile sağlığı elamanlarının ücret farklarının arttırılması
. Nüfus azaldıkça ücret kaybının önlenmesi 
. Kronik hastalıklar için pozitif performans kriterlerinin getirilmesi
. AH' nin kendine bağlı nüfus içerisinde hastaneye başvurma yüzdesine göre pozitif performans ödenmesi
(Hastaneye başvurma yüzdesi belirlenmiş hedefin altında ise AH' ne pozitif performans ödenmesi)
Önerilerine; Sıfır nüfuslu aile hekimliği biriminin ücretinin artırılması, Lisans mezunu aile sağlığı elamanlarının ücretinin artırılması, Nüfus azaldıkça oluşacak ücret kaybının ( sabit ödeme ve kişi başı ödeme katsayılarında artış yapılarak ) önlenmesi, Geçmiş kayıplarımızın telefi edilmesi gerektiği, 
Nüfus azalmasına bağlı ortaya çıkan ücret kaybının daha sonra yeni bir görev tanımı ile geri kazandırılması uygulamasının kabul edilemez olduğu, 
Gerçek pozitif performans uygulamasının olması gerektiği, Hastaneye başvurma yüzdesi belirlenmiş hedefin altında ise AH'ne performans ödenmesi işlemi adil, uygulanabilir ve hukuka uygun olmadığı görüşü, AHEF tarafından bildirilmiştir.
23-Cari ödeneğin aile hekimlerinden tamamen veya bir kısmının alınarak özel şirket, devlet şirketi veya sağlık müdürlüklerine verilmesi önerisi, AHEF tarafından kesinlikle uygun görülmediği iletilmiştir.
24-Cezaevi ASM' lerdeki sözleşmeli aile hekimlerine cari gider ödemesi yapılmaması ancak katsayı düzenlemesi ile kişi başı ödemenin arttırılması önerisi, ücret kayıplarının tamamının (cari gider ödeneği tamamının) ücretlere katsayı artışıyla yansıtılması şartıyla, AHEF tarafından uygun görülmüştür.
25-Entegre ASM' lerdeki sözleşmeli aile hekimlerine cari gider ödemesi yapılmaması, katsayıların gözden geçirilmesi veya nöbet ücreti vb yeni ödeme modelinin değerlendirilmesi önerisine,
Ücret kayıplarının tamamının (cari gider ödeneği tamamının) ücretlere katsayı artışıyla yansıtılması, nöbet ücretinin ise bu düzenleme dışında ayrıca verilmesi gerektiği şartıyla, AHEF tarafından uygun görülmüştür.
26-Tek birimli ASM 'lerinin desteklenmesi önerisi, bu desteğin ne şekilde olacağının açıkça ortaya konulması, tek birimli ASM' lerde cari gider ödeneğinin artırılması, ayrıca sağlık evi statüsünde görülerek ek sağlık personeli görevlendirilmesi, izinlerin ücret kaybı olmadan kullandırılması ve yerine sağlık elemanı desteği verilmesi şartlarıyla, AHEF olarak uygun görülmüştür.
27-Kira ücreti yüksek olan yerler için belirli bir miktarın üzerinin Müdürlüklerce ödenmesinin sağlanması (800 - 850 TL) önerisi, kamu dışındaki ASM' lerde dahil edilerek yapılması şartıyla AHEF tarafından uygun görülmüştür. 
28-Asgari şartların detaylı olarak denetlenerek, aile hekimince temin edilmemesi halinde müdürlükçe temin edilmesi ve aile hekiminin cari giderinin düşülmesi önerisi, mevcut ihtar puanlarının uygulanması gerekliliği sebebiyle AHEF tarafından uygun görülmemiştir.
29-Aile Hekimlerinin ASM'de sürekli hizmet vermesinin sağlanması ve vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak amacıyla; Aile hekimlerinin gezici sağlık hizmeti sunmaması, periferdeki bu hizmet taleplerinin evde sağlık ve mobil sağlık ekipleri ile sunulması, Enjeksiyon, muayene vb ihtiyaçlar için randevu talebi ile işlem tesis edilmesi, Sağlık evi ve mobil sağlık istasyonu çalışması için mevcut envanter, araç, personel ve bütçe analizi yapılarak ihtiyaçların belirlenmesi, ancak aynı zamanda nüfusu uygun olan ve periferdeki görece merkezi yerlerde aile hekimliği birimlerinin de bulunmasının sağlanması, kırsal sağlık hizmetlerinin de güçlendirilmesi önerilerine,
Aile hekimlerinin verdiği mobil hizmetin kaldırılması, aile hekimlerinin mevcut nüfusuna ulaşmasını engelleyeceğinden bu nedenle izlem, tarama, aşı, tespit v.b hizmetlerde aksamalara neden olacağı aynı zamanda aile hekimlerinin ücret kaybına neden olacağından, AHEF olarak uygun olmadığı görüşü bildirilmiştir. Fakat aile hekimlerinin aile sağlığı merkezlerinde daha fazla çalışma süresi olması için mobil hizmet sürelerinin (en az süresinin) ücret kaybı olmadan azaltılması AHEF tarafından önerilmiştir.

30-Kronik hastalıklarla mücadele, sağlığın geliştirilmesi, hastaneye başvuru yüzdesi vb. hizmet sunumu için pozitif performans uygulamasının düzenlenmesi önerisi, 
Ücretlerin kesilerek veya ücret kaybının daha sonra yeni düzenleme ile geri kazandırılması uygulaması negatif performans uygulaması olacağından , nüfus azalması nedeniyle oluşan ücret kaybının tamamen giderilmesinden sonra pozitif performans uygulamasının getirilmesi AHEF tarafından önerilmiştir.

31-Negatif performansın devam etmesi, Performans kriterlerinin belirli aralıklarla güncellenmesi önerileri;

Negatif performansın devam etmesi, AHEF tarafından kabul edilmemiştir.

32-İzleme ve değerlendirme ile ilgili il sağlık müdürlüğünde uzman bir personel istihdam edilmesi, hizmet değerlendirmesi konusunda danışmanlık hizmeti satın alınması önerisi;
Hangi hizmetlerin ve hangi kriterlerde değerlendirme yapılacağı net olmadığından kriterler netleştiğinde tekrar değerlendirme yapılabileceği ve ona göre görüş verilebileceği AHEF olarak bildirilmiştir.

33-İzin
5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda izinler ile ilgili gerekli düzenleme yapılarak Başbakanlığa gönderilmiş olup, bu düzenlemenin yayımlanması önerisi, AHEF tarafından uygun görülmüştür.
34-Emeklilik
Yıpranma payı ve emeklilik haklarına ilişkin düzenlemelerin yapılması, Ücretlerin emekliliğe yansımasının diğer hekimler düzeyinde olması için düzenleme yapılması önerisi, AHEF tarafından uygun görülmüştür.

 

 

PAYLAŞ: