Tüzüğümüz

  • Görüntüleme: 27618
  • 25 Şubat 2016
  • .

AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1:

KURULUŞ:

Federasyonun adı ve merkezi:

MADDE 1-FEDERASYON'UN ADI

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonudur. Kısaltılmış adı AHEF 'tir. Federasyonun genel merkezi Ankara'dır. Federasyonun sekretaryasının hangi şekilde yürütüleceğine yönetim kurulu karar verir.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, bundan böyle ''FEDERASYON'' kısa adı ile anılmıştır.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'na üye olan dernekler ''ÜYE'' ve ''DERNEK'' olarak anılmıştır.

MADDE 2 - KURUCU DERNEKLERİN ADLARI

2.1: Adıyaman Aile Hekimleri Derneği (ADAHED)

2.2: Bolu Aile Hekimleri Derneği (BAHED)

2.3: Aile Hekimleri Derneği(AHED)

2.4: Denizli Aile Hekimleri Derneği (DAHED)

2.5: Edirne Aile Hekimleri Derneği (EDAHED)

2.6: Elazığ Aile Hekimleri Derneği (ELAHED)

2.7: İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED)

2.8: Samsun Aile Hekimleri Derneği (SAHED)

BÖLÜM II

Federasyonunun amacı ve çalışma biçimleri:

1-Üye dernekleri ulusal ve uluslararası platformlarda, resmi ve özel kurumlar nezdinde temsil etmek,

2-Üye dernekler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı, işbirliği ve bilgi akışını sağlamak ve geliştirmek, ekonomik sosyal ve mesleki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

3-Ulusal sağlık politikalarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,

4-Birinci basamak hizmetlerini oluşturan tüm unsurlar arasındaki koordinasyonu ve bütünlüğü sağlamak, hizmetin geliştirilmesine ve desteklenmesine yardımcı olmak,

5-Sağlık hizmetlerini ilgilendiren sorunların tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak ve görev almak, çözüm önerilerini kamuoyuna ve yetkili kurumlara duyurmak,

6-Sağlık Hizmeti alanında aile hekimliğinin yeri, önemi ve rolünü belirgin hale getirmek,

7-Aile hekimliği uygulamasını güncel ve çağdaş standartlara ulaştırmak amacıyla, mesleki eğitim programları geliştirmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

8-Mesleki kariyer ve onuru korumak, aile hekimleri arasındaki veya aile hekimi - hasta arasındaki ilişkiler ve hasta ve hekim hakları ile ilgili etik ilkeleri belirlemek, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli girişimlerde bulunmak,

9-Sağlık alanındaki her türlü gelişmelerin ve yeniliklerin üyelere tanıtılmasını sağlamak, mezuniyet sonrası sürekli eğitim programları düzenlemek, standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

10-Aile hekimliği uygulamalarıyla ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemlerin hazırlanmasında ve uygulanmasının sağlanmasında görev almak için çalışmalar yapmak, mevzuatın aksayan yönlerini tespit edip düzeltilmesi için çalışmalar yapmak,

11-Aile hekimliği konusunda toplumu bilgilendirmek, toplum eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmak,

12-Aile hekimlerinin özlük haklarının korunmasına ve geliştirilmesine, ilgili alanlarda yasadıkları sorunların tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

13-Doğal afet, salgın hastalıklar, savaş ve olağanüstü durumlarda yurtiçi ve yurtdışında gerekli çalışmaları yapmak, desteklemek ve görev almak,

14-Kar amacı gütmeksizin; Genel Kurul kararıyla yetkilendirilmiş yönetim kurulu tarafından yürütmek üzere her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle faaliyette bulunmak, şirket kurmak, kurulu şirketlere genel kurul kararı ile katılmak, Federasyonun çalışmaları için gerekli gördüğü tesisleri kurmak ve isletmek, Federasyon ihtiyaçlarını karşılamak için taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, gayrimenkuller üzerinde Federasyon leh ve aleyhinde her nevi ittifak, şufa ve ipotek gibi haklar intisap etmek veya vermek, terkin ve fekk etmek .

15- ''Kamu yararına çalışan dernek'' statüsü almak ve bu konudaki yasa, yönetmelik, genelge vb. ile tanınan haklardan yararlanmak,

16-Üyelerinin kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda daha katılımcı ve paylaşımcı olmalarını sağlamak ve bu alanlarda yapılacak çalışmalara destek sağlamak amacıyla Lokal, çok amaçlı salon, kütüphane, okuma odaları ve salonlar açabilir, sosyal tesisler kurabilir bunları tefriş edebilir, çalıştırabilir veya kiraya verebilir.

17-Aile hekimlerinin görevini sürdürürken, uzmanlık eğitimi ve akademik gelişimlerinin sağlanması konusunda yöntemler geliştirmek, ilgili komisyonlarda görev almak ve çalışmalarda bulunmak.

18-Aile hekimlerinin bilimsel çalışmalarda bulunmalarına yardımcı olmak, bilimsel çalışmalar planlamak, uygulamak, koordine etmek

19-Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıf, sendika, federasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak

20-Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak,.

21- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, mevzuatına uygun federasyon üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri belirlemek, her türlü toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, kongre ve diğer etkinlikler düzenlemek, arşiv oluşturmak, bilimsel çalışmalarda bulunmasını sağlamak. Kitaplıklar ve kütüphaneler oluşturmak, kitap, gazete, bülten, broşür vs. yayınlamak. Bilgisayar ve iletişim teknolojisinden faydalanarak yayın yapmak,

22-Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, mevzuatına uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve yurtiçi ve yurt dışı gönüllü kuruluşlarla bilimsel çalışmalarda bulunmak, ulusal ve uluslararası hibe ve kredi kurum/ kuruluşlarına proje hazırlamak ve yürütmek, projeler oluşturmak ve protokoller yapmak, yasal sınırlamalar çerçevesinde gerekli görülen her türlü çalışmaları yapmak

23-Siyasi parti ve örgütlerin tarafı olma amacı gütmeden çalışmalarını yapmak amaçlarıyla kurulmuştur.

24-Kuruluş amaçları doğrultusunda, üye derneklerin ve bu derneklerin üyelerinin idare ve yönetmelikler ile ilgili doğrudan ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda , üyelerini her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder ve ettirir, dava açar ve bu nedenle açılan davalarda yönetim kurulu kararı ile taraf olur.

25- Yurt içinden ve yurtdışından ayni ve nakdi yardım ve bağış alabilir.

BÖLÜM: III

Federasyona üyelik

I-ASİL ÜYELİK

MADDE 1 – Aile Hekimleri Federasyonu'na, Türkiye 'de kurulmuş ve kurulacak olan illerdeki Aile Hekimleri Dernekleri, başkanının ve tüm asil üyelerinin fiilen aile hekimliği yapıyor olması ve tüzüklerinin uygun olması koşuluyla üye olabilir. Kendi isteği dışında idarece sözleşmesi feshedilen üye derneklerin üyelerinin hukuksal süreç sonuçlanıncaya kadar üyelik hakları devam eder. Federasyona müracaat eden derneğin yazılı başvurusu ve Federasyon Yönetim Kurulu'nun başvuruyu inceleyerek karar vermesiyle üyelik kesinleşir. Her ilden şartları uygun olmak şartıyla yalnızca 1(bir) dernek üye olabilir. Aynı ilden birden fazla müracaatlarda ilk başvuruyu yapan derneğin şartları uygunsa üyeliği kabul edilir. Federasyona üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Mülkleri üzerinde federasyon hiçbir hak talep edemez. 

II-ONURSAL (FAHRİ) ÜYELİK

Federasyon amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, sağlık hizmetlerinde, insanlığa, bilim ve tekniğe, cevre ve sivil kurumların ve toplumun gelişmesine katkıda bulunan; Tüzük gereği ve Dernekler Yasası hükümleri uyarınca Federasyona üye olamayan tüzel kişilerle gerçek kişilere bir teşekkür ve dostluk ifadesi olarak ve derneklerin genel kurullarının oy kullanma ve karar alma usul ve şekillerine uygun olarak, Genel Kurulun kararı ile onaylanarak onursal üyeliklerine karar verilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ödenti vermekle yükümlü değildirler. Kamu kurum ve kuruluş temsilcileri onursal üye olabilirler.

Üyelik için başvuru:

MADDE 2 – Aile Hekimleri derneklerinin üyelik için başvuru yazısı, genel kurul kararı, yönetim kurulu üyelerinin listesi, görev yerleri ve adres bilgileri federasyon genel merkezine ulaştırılması ile başvuru yapılmış sayılır.

Üyelik hakkında karar:

MADDE 3 – Üyelik başvurusu yapan aile hekimleri derneklerinin bilgileri ilk federasyon yönetim kurulu toplantısında gündeme alınarak tartışılır.Başvuru yapan derneğin tüzüğü ve özellikle amaç ve üyelik şartları yönünden değerlendirilir.Federasyon Yönetim kurulu , üyelik müracaatının sonucunu 30 gün içinde karara bağlayarak ilgili derneğe yazılı olarak bildirir.

Üyelerin hakları:

MADDE 4 – Aile Hekimleri Dernekleri; Federasyon Genel Kurulunda delege yöntemi ile temsil edilir ve delegeler federasyon organlarında görev alabilir. Üye olan Aile Hekimleri Dernekleri; Federasyonu'nun düzenlediği etkinlik ve faaliyetlere katılırlar.

Aile Hekimleri Federasyonu'nun üyelik ilkeleri:

MADDE 5 - Aile Hekimleri Federasyonu'na üyelik başvurusunda bulunan aile ekimleri dernekleri ve dernek yönetim kurulu üyeleri, uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş sağlık meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamayı kayıtsız şartsız kabul ederler. Ayrıca, Aile Hekimleri Federasyonu üyesi dernekler ve yönetim kurulu üyeleri, diğer üyelere, Federasyon'a ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yasama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazamaz, söylemlere yer veremez. Federasyon'un kararlarına kayıtsız kalamaz. Kararları uygulamaktan imtina edemez. Üye dernekler siyaset yapamaz, siyasi açıklama yapamaz, siyasi taraf olamaz.

Diğer yükümlülükler, yaptırımlar ve üyeliğin sona ermesi:

MADDE 6 - Aile Hekimleri Federasyonu üyelerinin yükümlülükleri ve 5. maddede yer alan üyelik ilkelerine uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar:

6.1. Üyelik ilkelerine uymadığı belirlenen derneklerin üyeliklerinin son bulması için Yönetim Kurulu öneri getirir. Yönetim kurulunun kararı ile ilgili dernek, Disiplin Kurulu'na sevk edilir. Disiplin Kurulu'nun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

6.2. Üye dernekler, adres, telefon vb. üyelikle ilgili tüm değişiklikleri bir ay içinde Federasyon'un Genel Merkezine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliğini bildirmeyen üye derneğin Federasyona kayıtlı

son adresine gönderilen bildirimler geçerlidir. Üye derneklerin yıllık ödenti borçlarına ilişkin bildirimler, disiplin cezaları ile Genel Kurul çağrıları, yasanın öngördüğü şekilde gönderilir ya da yazılı olarak imza karşılığı elden verilir.

6.3. Yasal engeli olan, engeli sonradan ortaya çıkan veya tüzel kişiliği sona eren üye derneğin üyeliği düşer. Bu derneğin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

6.4.Üye dernek, federasyondan ayrılmak isterse, dernek Genel Kurul Kararı bir başvuru yazısı ile Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu'na bildirilir. Üye derneğin Aile Hekimleri Federasyonu'na üyelikten ayrıldığına dair yazılı başvurusunun genel merkeze ulaşması ile üyelik sona erer.

6.5.Gerek ayrılma ve gerekse Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile silinme hallerinde, durum Üye Kayıt Defteri'ne islenir. Durum üye derneğin bilinen adresine tebliğ olunur.

6.6.Üyelikten ayrılan veya üyelikten çıkarılan dernek; federasyonun mal varlıkları üzerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

6.7. Üst üste iki yıl aidatını ödemeyen dernek yazılı olarak uyarılır. Yazılı tebligattan itibaren  3 ay içinde borcunu ödemeyen derneğin yönetim kurulu kararı ile borcu yasal faiziyle tahsil edilme yoluna gidilir. Tahsil edilemezse üyeliği sona erdirilir.

6.8:Üye derneklerin ulusal ve uluslararası anlamda düzenleyeceği faaliyetlerde Federasyonun yönetim kurulunu yazılı olarak bilgilendirir.

BÖLÜM IV: FEDERASYONUN ORGANLARI

Federasyon organları aşağıda belirtilmiştir:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Disiplin Kurulu

MADDE 1- GENEL KURUL

Genel Kurul, Federasyon'un en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel Kurul, üye derneklerin eşit temsili ile oluşur. Her üye dernek 5 (Beş) delegeyle temsil edilir. Genel kurulda sadece delegelerin seçme ve seçilme hakkı vardır.

Üye dernekler federasyon genel kurulundan en geç 1 ay önce federasyon yönetimine delegelerini bildirmek zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ise toplantı ilanını takiben en geç toplantıya 1 hafta kala derneklerce delege listeleri Federasyona gönderilecektir.

MADDE 2- GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul, Federasyon merkezinin bulunduğu yerde iki yılda bir Ekim ayında gündem konularını görüşmek için olağan olarak toplanır. Federasyon ayrıca Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü ya da Genel Kurulu oluşturan üye dernek delege sayısının beste birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanır.

MADDE 3- ÇAĞRI USULÜ

     Yönetim Kurulu tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan temsilcilerin listesini düzenler.Genel Kurul günü, saati, yeri ve toplantı gündemi üyelere en az 15 gün önceden AHEF resmi internet sitesi üzerinden duyurulur veya sms, elektronik posta, sosyal medya, basın yayın organları üzerinden bildirilerek toplantıya çağrılır  Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının nerede hangi gün ve saatte yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz

    İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

    Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci paragrafta belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 4-TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üye dernek temsilcilerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Ancak Tüzük değişikliği ve Federasyon feshi durumlarında üçte ikisinin (2/3) çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde durum bir tutanakla saptanır.

İkinci toplantı, katılan temsilcilerin sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olmaması koşuluyla salt çoğunluk aranmadan toplanır. Genel Kurul, toplantıya katılan temsilcilerin salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 5-TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul toplantısına katılacak temsilciler, kimlik kartlarını gösterip Yönetim Kurulunca düzenlenen listede isimlerinin karsısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Bu listeye göre yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

Genel Kurulun açılışını takiben, toplantıyı yönetmek üzere acık oyla bir başkan, bir başkan vekili ile iki sekreterden oluşan bir Başkanlık Divanı seçilir. Toplantı Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu'na teslim edilir.

Genel kurul yalnız gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar .Ancak toplantıda hazır bulunan temsilcilerin en az 1/10 un yazılı önerisi ile görüşülmesini hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

MADDE 6- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

6.1. Federasyon organlarını seçmek,

6.2. Federasyon Tüzüğünü değiştirmek,

6.3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek, faaliyet ve hesaplarından ötürü ibra etmek,

6.4. (Mülga)

6.5. Federasyon'un bir konfederasyona katılmasına veya bir konfederasyondan ayrılmasına karar vermek, işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

6.6. Gerektiğinde Federasyon'a taşınmaz satın almak veya mevcut taşınmazları satmak ya da gerektiğinde bunlar üzerinde Federasyon leh veya aleyhine ipotek tesis ve terkin etmek üzere Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

6.7. Federasyonun feshine veya tasfiyesine karar vermek,

6.8. Yasada ve Tüzükte Genel Kurul'a verilmiş diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 7-KURULLARIN SEÇİMİ

Yönetim Kurulu 9 üyeden, denetleme kurulu 3 üyeden, disiplin kurulu 3 üyeden oluşur. Genel kurulda bu kurullar için üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Oy verme yeri, oyların kullanılması, sayımı, dökümü ve seçimle ilgili bütün işler Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçimleri gizli oylama ile yapılır. Diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Aşağıda belirtilen gizli oylama yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına genel kurul oy çokluğu ile karar verir.
 
7.1. Blok Liste:

Blok liste ile yapılacak seçimlerde, kullanılacak oy pusulası, Federasyon organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asil üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır.

Blok listeler dışında, asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunulabilir. Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul salonunda görünür bir yere asılır. Basılmış olan blok listeler, Genel Kurul Başkanlık Divanınca mühürlenerek oy pusulası haline dönüştürülür.

Blok listede yazılı isimler çizilebilir, yerine bütün adaylar arasından isimler yazılabilir. Her adayın aday olduğu listeden, şahsen veya ayrı listelerden aldığı oylar hesaba katılarak toplanır ve böylece sıralama belirlenir. Eşit oy alanlar arasında kura çekilerek sıralama belirlenir.
Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir. Seçilecek asıl ve yedek üye sayısından fazla isim yazılı pusulalar geçersizdir.

Ayrı organlar için tek oy pusulası düzenlenebilir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır.
 
7.2. Çarşaf Liste:
 
Genel Kurula katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılacak oylama sonucunda çarşaf (tek ve ortak) oy pusulası yöntemiyle seçimlerin yapılmasına karar verilebilir. Bu halde adaylar, Genel Kurul Başkanlık Divanınca ad çekme ile belirlenecek harften başlamak üzere ve soyadı alfabe esasına göre sıralanır ve ortak liste olarak bastırılır. Bu listeler, Divan Başkanınca mühürlenerek veya benzeri bir yöntem uygulanarak oy pusulasına dönüştürülür. Oylama pusulalarındaki aday isimlerinin yanına işaret konarak yapılır. Oy pusulasında, seçilecek asıl üye sayısı kadar adayın işaretlenmesi suretiyle oy kullanılır. Fazla işaretlenmiş oy pusulaları geçersizdir.
Çarşaf liste yöntemine göre seçim yapılırsa, adayların aldıkları oy sırasına göre, genel sıralama yapılarak, asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında kurayla isim belirlenir ve sıra saptanır.
Secim sonuçları Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından toplantının yapıldığı yerde hemen ilan edilir. Oy pusulaları ve zarfları bir torbaya konularak yeni seçilmiş Yönetim Kurulu'na teslim edilir.

Genel Kurul toplantısında Yönetim ve Denetleme kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin adı soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, mesleği, işi ve adresi toplantıyı izleyen 30 gün içinde ilgili mercilere yazılı olarak bildirilir.

MADDE 8 - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, dernek delegeleri arasından iki yıl için Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler oy sırasına göre sıralanır.
Yönetim Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda; kendi aralarından bir Başkan, iki İkinci Başkan, bir Sekreter Üye, bir Sayman Üye seçerek görev bölüşümü yaparlar. Diğer üyelere de Federasyon faaliyetleri ile ilgili görev bölüşümü yapılır.

İstifa eden Başkan veya Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süresi içinde yapılan işlerden sorumlu olup, Genel Kurul'a karşı hesap vermekle yükümlüdürler. Bu üyeler, ibra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.

Asıl üyeliklerin boşalması halinde, sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır.

MADDE 9- YÖNETİM KURULU'NUN ÇALIŞMA USULU

Yönetim Kurulu, Federasyon islerinin gerektirdiği hallerde ve en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları üye derneklerin bulunduğu herhangi bir ilde yapılabilir. Toplantı gündemi ve yeri Sekreter Üye tarafından hazırlanarak on beş gün önceden Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine duyurulur.

Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan, bulunmadığı takdirde İkinci Başkan yönetir.

Uzmanlığı gerektiren konuların görüşülmesinde Yönetim Kurulu, gerekirse uzman olan bir kişiyi davet ederek görüşünü alır.

Mazeretsiz olarak bir yıl içinde 3 , mazeretli de olsa toplamda 4 kez yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

MADDE 10-YÖNETİM KURULUNUN MUNFESİH SAYILMASI

Her ne sebeple olursa olsun, Yönetim Kurulu üye sayısı; yedek üyelerin katılımına rağmen, üye tam sayısının salt çoğunluğundan aşağı düşerse, Yönetim Kurulu münfesih sayılır. Bu durumda; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 11-YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen durumlarda kira sözleşmesi yapmak,

6-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

7-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

8-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

9- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

10-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

11-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

13-Resmi özel diğer kurum ve kuruluşlarla üye dernekler ve üyeleri adına sözleşme içerikleri için toplu görüşmelerde bulunmak ve taraf olmak

14- İhtiyaç duyulan görevleri planlamak, yaptırmak amacıyla federasyona üye derneklerin istekli üyeleri arasından seçilen ve/veya profesyonel uzman görüşlerine ihtiyaç duyulan kişilerden re’sen görevlendirilme ile komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonların uyacağı kurallar ve çalışma düzenleri ile ilgili yönerge Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve yayınlanır.

MADDE 12- FEDERASYONUN PARASI VE MALLARI

Genel kurulun yetkilendirmesiyle; Federasyonu idari veya mali bir yükün altına sokacak tasarruflar için Yönetim Kurulu kararı zorunludur. Yönetim Kurulu kararının uygulanması için herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine yetki verebilir.

Federasyon'un parası Yönetim Kurulu'nun uygun bulacağı bankalarda açılacak hesaplara yatırılır.

Ödemeler birisi Sayman Üye olmak koşuluyla Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri olmak üzere iki üyenin imzalarını taşıyan ödeme emri ile yapılır.

Yönetim Kurulu Federasyon kasasında günlük işlerin yürütülmesi için yeterli miktarda para

bulundurabilir. Yönetim Kurulu Federasyon mallarının en iyi şekilde korunması için gerekli önlemleri alır. Yıpranmış ve amortisman karşılıkları sıfırlanmış demirbaş, Yönetim Kurulu tutanağı ile kayıttan düşülüp piyasa bedeli ile satılabilir.

 

MADDE 13 - DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Genel Kurul'ca iki yıllık görev süresi için, hukuki ve mali konularda bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasından seçilmiş üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

MADDE 14 - DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Denetleme Kurulu, Federasyonun gelir-gider hesaplarını, bunların dayandığı belge ve kayıtları, muhasebeye ait defterleri denetler.

Bu amaçla Denetleme Kurulu;

14.1. Kasayı sayar, giderlerin tüzük hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını inceler,

14.2. Gerekli gördüğü hallerde, gider, belge ve kayıtlar konusunda Yönetim Kurulu'nu uyarır,

14.3. Yönetim Kurulu'nun ibra edilip edilmemesi hususundaki teklifini, bir rapor halinde Genel Kurul'a sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na verir,

14.4. Denetleme sonuçlarına göre, gerekiyorsa, Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister,

14.5. Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca tutulması gerekli defterleri, belgeleri kontrol eder, işlemlerin yasalara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler,

14.6. Kayıt ve işlemlerde gördüğü yanlışları, noksanları ve usulsüzlükleri Yönetim Kurulu'na yazı ile bildirir, bunların giderilip giderilmediğini takip ve kontrol eder,

14.7. Denetleme görevini, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar; sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurula sunar,

14.8. Tüzükte gösterilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

14.9. Denetleme sonunda, usulsüz veya Federasyonun mali bünyesini etkileyecek gereksiz giderlerin veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın saptanması halinde Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.

MADDE 15- DANIŞMA KOMİTESİ

Danışma Komitesi, Federasyon'a üye derneklerin kendi Yönetim Kurulu Başkan ve Sekreter Üyelerinden oluşur. Federasyon Yönetim Kurulunun en az yılda bir toplantılarına katılarak illerin çalışma raporlarını ve tekliflerini sunabilir.

Danışma Komitesi, Federasyon Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine üyelerinin 1/3'unun katılımıyla olağanüstü toplanır.

MADDE 16- DANIŞMA KOMİTESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Federasyonun amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlar, uygulamalara yönelik önerilerde bulunur ve tüzükte kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

MADDE 17-DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu, genel kurulda hekimlik mesleğinde 10 yılını doldurmuş delegelerin arasından gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden boşalma olması halinde yedek üyelerden, aldıkları oy sayısına göre sıralanarak tamamlanır. Asil üyeliğe seçilen üyeler en geç 20 gün içerisinde toplanarak içlerinden bir kişiyi başkan seçerler. Disiplin kurulu; başkanının çağrısı veya Yönetim Kurulunun teklifiyle ile toplanır.

MADDE 18-DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1-Genel  Kurula karşı sorumludur.

2-Dernek kuruluşunu takiben yönetim kurulunca hazırlanan disiplin iç yönetmeliği çerçevesinde yönetim kurulunun talebi doğrultusunda gerekli tahkikat ve araştırmaları yapar.

3-Federasyonun ilkelerine ve etik kurallara aykırı davrandığı, federasyon bünyesinde federasyonun amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, federasyonun maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği kesinlesen derneklerin üyelikten çıkarılması için gerekli raporları düzenleyerek yönetim kuruluna sunar.

MADDE 19-FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI

19.1. Giriş ödentisi ve aidatlar:

19.1.1. Federasyona üye olan her dernek 50 TL giriş ödentisi öder. Ayrıca her dernek yılda delege başına 50 TL aidat öder. Bu rakamlar genel kurulca değiştirilebilir. Genel kurulca yönetim kuruluna azaltılması için yetki verilebilir.

19.1.2. Üye Dernekler ayrıca delege başına belirlenen yıllık aidatı o yılın 31 Mart tarihine kadar ödemekle yükümlüdürler.

19.2. Gezi, toplantı, kongre, sergi, konser, gibi sosyal ve sportif etkinliklerden elde edilecek gelirler,

19.3. Dergi, gazete vb. yayın ve reklam gelirleri,

19.4. Bağışlar ve yardımlar,

19.5. Federasyon'un mal varlığından elde edilecek gelirler,

19.6. Kiralardan ve işletmelerden sağlanacak gelirler,

19.7. Diğer gelirler.

MADDE 20-DEFTERLER VE MUHASEBE

Yönetim Kurulu Yönetmelikte belirtilen defterleri tutmak, belgelere dayalı, açık, düzenli ve çağdaş bir muhasebe uygulamakla yükümlüdür.

  a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

    1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

    2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

    3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

    4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

    5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

    6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

    b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

    1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

    2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

    Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE 21-  BÜTÇE (Mülga)
MADDE 22- SÖZLEŞMELER

Tüzükten doğan veya Genel Kurul'un verdiği yetkiye dayanarak yapılacak tüm sözleşmeler Yönetim Kurulu Kararı ile olur. Sözleşmeleri imzaya, Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri, Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilir.

MADDE 23-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda  çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 “ü dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 

MADDE 24-İÇ DENETİM VE İÇ YÖNETMELİK

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Gerektiğinde, Yönetim Kurulu, Federasyon'un işleyiş, yönetim ve iç denetim esasları ile ilgili iç yönetmelik hazırlar. Bu yönetmelik ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

MADDE 25- FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 26-AMBLEM

Federasyon'u temsil edecek amblemin yapılması ve değiştirilmesine Yönetim Kurulu karar verir. Üyeler kendi amblemlerinin yanında Federasyon amblemini de kullanabilir.

MADDE 27- FESİH VE TASFİYE

Federasyonun Fesih ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli: Genel Kurul, her zaman Federasyonun feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel Kurulda Fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri:

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu  işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün  işlemlerde dernek adında “ Tasfiye Halinde AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyon para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu Kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve Banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa  malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Üye derneklere eşit olarak devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernekler merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 28-HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

PAYLAŞ: