AHEF İZİN AKTARIMI DİLEKÇESİ

  • Görüntüleme: 5336
  • 28 Ekim 2020
  • .

Yıllık izin hakki, izin aktarımı ve ücret talebi için il müdürlüğüne ekteki dilekceyi gönderebilirsiniz      

                                                       


… AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

                                                                         ( …. AHB )

 

Sayı :

Konu:

 

                                                 …..   İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 27.10.2020 tarih ve 127833456 sayılı yazı ile COVİD 19  Pandemisi nedeniyle Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatındaki tüm sağlık çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur. Pandemi ile mücadelenin uzun soluklu ve sistematik bir süreç olduğu düşünüldüğünde; hem anayasal izin hakkının korunması hem de sağlık çalışanlarının virüs maruziyetinin göz önüne alınması büyük önem taşımaktadır.  Fiziksel ve ruhsal yorgunluğun insan sağlığı ile uğraşan, pandeminin ilk gününden itibaren koşulsuz gayret gösteren sağlık çalışanları olarak bizlerin sorumluluğunu etkileyeceği de dikkate alınmalıdır.

Bu süreçte yıllık izinlerim  pandemi nedeniyle kullandırılmamakta ayrıca yıllık izinlerim yeni sözleşme dönemine de aktarılmamaktadır.

            Haklı taleplerimi destekleyen Uluslar arası Hukuk, Anayasa ve Yasa maddelerine değinecek olursak ;

1-         Çalışanların dinlenmelerine ilişkin en temel ve tarihî eski sosyal haklardan olan yıllık izin hakkı, başta 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (md. 24), 1965 Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi (md. 2. 7), 2000 Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (md. 31) Avrupa Sosyal Şartı, Uluslararası Çalışma Örgütünün Sözleşmeleri, Uluslararası Çalışma Örgütünün 47 ve 97 sayılı tavsiye kararları ve Avrupa Birliği Konsey Direktiflerinde teminat altına alınmaktadır. Konuya ilişkin 4 Kasım 2003 tarih ve 2003/88/EC sayılı AB ve Konsey Direktifinin 7. maddesinde değinilen yıllık izin hakkına ilişkin: “Üye devletler, her çalışanın, hak kazanma ve kullanım şartları ulusal mevzuat ve/veya uygulamalarla belirlenen, asgari bir çalışma süresi aranmaksızın çalışana çalıştığı süre ile orantılı olarak yılda asgari 4 hafta ücretli izin hakkını sağlamak üzere gerekli önlemleri alırlar.” denilmektedir (Süzek, 2009: 20).

2-         Anayasa’mızın “Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı” başlıklı 50. maddesinde “… Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.” hükmü gereği her çalışanın izin hakkı vardır ve bu hak gereği gibi kullandırılmalıdır.

3-         İş Kanunu’nun 59.Maddesinde “İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.” hükmü gereği pandemi döneminde idarece yıllık izin kullandırılmayacaksa  izinlere tekabül eden ücretin verilmesi ya da yıllık izinlerin kullandırılması gerekmektedir.

4-         Aile Hekimliği özelinde ise Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği ile .C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 99858683-045.99-E.2669 sayılı ve Aile Hekimliğinde İzin konulu yazısına yukarıda detayları ile değinilmiştir.

Tüm bu izahlarla birlikte , mağduriyet yaratılmaması adına pandemi döneminde izin kullanmama müsaade edilmemesi nedeniyle  yıllık izinlerimin yeni sözleşme dönemine aktarılması , aktarılmayacaksa hakkaniyet gereği izine denk gelen ücretin tarafıma ödenmesini talep ediyorum. ( 28.10.2020 )

 

                                                                                                  Dr.    …..


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. İzinhakkı 26,21 KB 28.10.2020 10:09:10 .docx
PAYLAŞ: