HAKSIZ OLARAK 210 İHTAR CEZA PUANI İLE TECZİYE EDİLEN VE 200 PUANI AŞTIĞI İÇİN AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİ HAKSIZ OLARAK FESHEDİLEN AİLE HEKİMİNİN KAZANILAN DAVASI

Tekirdağ ilinde görev yapan aile hekimimizin özellikli izlem yapmadığı gerekçesiyle haksız olarak ihtar ceza puanları verilmiş, bu ihtar ceza puanlarının 210 puana ulaştığı gerekçesiyle de Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce aile hekimliği sözleşmesi haksız olarak feshedilmiştir. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünün haksız sözleşme fesih işlemine karşı AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından yürütmeyi durdurma talepli açılan davada mahkemece önce yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, akabinde de mahkeme; Olayda; Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Fevzipaşa Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacının özellikli izlenimleri yapmadığından bahisle verilen ihtar puanlarına karşı dört ayrı dava açtığı, Tekirdağ 2. İdare Mahkemesinin E:2021/1040, E:2021/1041, E:2021/1042, E:2021/1043 sayılı dosyalarında iptal kararları verildiği ve toplam 120 ihtar puanın iptal edilmesi üzerine davalı idarenin 08.04.2021 tarih ve 4586 sayılı Olur ile davacının göreve iade edildiği, 11.04.2022 tarihinde Fevzipaşa Aile Sağlığı Merkezi 5902014 nolu aile hekimliği biriminde göreve başlatıldığı ve dava konusu işlemin dayanağının ortadan kalktığı anlaşılmakla, Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 04/03/2022 tarih ve 2965 sayılı sözleşmenin feshine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, davalı idare tarafından, Tekirdağ 2. İdare Mahkemesinin 2021/1040, 2021/1041, 2021/1042, 2021/1043 esas sayılı dosyalarında iptal kararları verildiği ve toplam 120 ihtar puanın iptal edilmesi üzerine 08.04.2021 tarih ve 4586 sayılı olur ile davacının göreve iade edildiğinden bahisle davanın konusuz kaldığı ileri sürülmekte ise de davacı aile hekiminin göreve iade tasarrufunun, yargı kararlarının uygulanması tahtında ve bakılan davanın ikame tarihinden sonra gerçekleştiği görülmekle usule ilişkin itiraz yerinde görülmemiştir’’ gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

(Gerek sözleşmenin feshine ilişkin davanın açılmasında verdiği hukuki destekle gerek de daha önce özellikli izlemler nedeniyle verilen ihtar puanlarının iptali için 4 dava açan ve bu ihtar puanlarının iptalini sağlayan Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sendika Hukuk Komisyon Başkanı Dr. Mustafa IŞIK’lıya ve Sendika Hukuk Müşaviri Av. Turgut IŞIKLI’ya da teşekkür ederiz.)
AHEF KAZANIR!
 
 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. İş Bırakma Karar 31,82 KB 21.07.2022 21:02:31 .pdf
2. Sözleşme Fesih İptal Kararı 25,26 KB 21.07.2022 21:03:01 .pdf
PAYLAŞ: