AİLE HEKİMİNİN ALMIŞ OLDUĞU İZİN NEDENİYLE ASM’DEKİ DİĞER AİLE HEKİMİNE VEKALET BIRAKMASININ MÜDÜRLÜK TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLMEYEREK, AİLE HEKİMİNİN HAK EDİŞİNDEN YAPILAN KESİNTİYE İLİŞKİN AÇILAN DAVA

Hakkari ilinde görevli aile hekimimizin  kongreye katılım için izin kullanmış ve yerine de bakması için ASM’deki başka bir aile hekimine vekalet bırakmıştır. Müdürlük tarafından vekaletli izin kullanması kabul edilmeyerek yerine aynı aile hekimi görevlendirilmiş, aile hekiminin hak edişinden izin kesintisinin yapılması  üzerine AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından açılan davada, mahkemece;’’ Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden; olayda, davacının Aile Hekimliği Kongresine katılmak amacıyla izin almış olduğu günler için yerine vekaleten bakması hususunda (dava dışı) Dr. S. B'a vekalet bıraktığı, ancak idarece vekalet anlaşması uygun görülmediğinden davacının 2023 yılı Kasım ve Aralık ayı maaşından kesinti yapıldığı anlaşılmakta ise de; idarece, davacı ile Dr. S B arasındaki vekalet anlaşmasının uygun görülmemesi gerekçesinin ortaya konulamadığı, hangi nedenlerle anlaşmanın kabul edilmediği hususunda davalı idarece bir açıklama da yapılmadığı, takdir yetkisinin keyfi olarak kullanılmadığına dair Mahkememize herhangi bir bilgi ve belge sunulamadığı, öte yandan Dr. S  B'ın davacı yerine vekalet etmesi hususu idarece uygun görülmemesine karşın izinli olduğu günlerde davacı yerine vekaleten görev yapması için idarece 31/10/2023 tarihli işlem ile yine Dr. S B'ın görevlendirildiği görülmekle, davacının izinli olduğu günlerde vekaleten hizmetin görülmesinin sağlandığının kabulü gerekmektedir. Bu durumda, davacının izinli olduğu günlerde yerine bakması için bir başka aile hekimine vekalet bıraktığı, ancak idarece bu vekalet anlaşması somut herhangi bir gerekçe ortaya konulmaksızın salt takdir yetkisi kapsamında uygun görülmeyerek sonrasında da davacının vekalet bıraktığı aile hekiminin davacı yerine görevlendirildiğinin anlaşılması karşısında; davacının izinli olduğu (31/10/2023-3/11/2023) günlerde vekâleten hizmetin görülmesinin sağlandığı kabul edilerek ödemesinin tam yapılması gerekirken, 2023/Kasım ve Aralık ayı maaşlarından kesinti yapılmasında ve yapılan toplam 9.085 TL kesintinin iadesi talepli başvurunun reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamakta olup, davacının maaşından yapılan kesintilerin, kesinti tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir. ’’ şeklinde karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

AHEF KAZANIR!

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. KARAR 49,48 KB 2.07.2024 10:40:45 .pdf
PAYLAŞ: